Humus Active 5litrowy Zobacz większe

Humus Active 5litrowy

Nowy produkt

tel. (+48) 602-622-328 (w godz. 8-20)
email: zenszen@wp.pl

49,00 zł brutto

Więcej informacji

HUMUS ACTIVE papka UNIWERSALNY EKOLOGICZNY POLEPSZACZ GLEBOWY

Humus Active zawiera:
- 90% substancji organicznych w postaci:
- próchnicy (TAP - Trwała Aktywna Próchnica),
- pozytywnych mikroorganizmów (azotobakter, nitrosomonas, bakterie fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i grzyby),
- oraz
- minerały ilaste,
- składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz pozostałe makro, mikro i ultra elementy,
- krzemionkę koloidalną,
- wodę kapilarną.

Próchnica i Pozytywne Mikroorganizmy zawierają:
- 55% kwasy humusowe w tym:
- 45% kwasy huminowe,
-   5% kwasy fulwowe,
-   5% huminy i ulminy,
- oraz
- białka glebowe,
- substancje wzrostowe (witaminy, auksyny i kwasy organiczne),
- celulozę, polisacharydy, tłuszcze roślinne i ligliny.

W 1 litrze Humusu Active zawartych jest tyle kwasów humusowych i pozytywnych mikroorganizmów ile zawiera kilka ton obornika. W praktyce można przyjąć, że 2 l Humusu Active zastępuje efektywnie minimum 1 tonę obornika.

Pożyteczny wpływ związków próchniczych zawartych w Humusie Active na właściwości bio-fizyko-chemiczne gleby.

 • zwiększenie zdolności sorpcyjnej – zdolności do gromadzenia składników pokarmowych w glebie (pojemność sorpcyjna w próchnicy jest nawet 12 razy większa niż pojemność części mineralnych)

 • zwiększa zasobność gleb w związki próchnicze i składniki pokarmowe,

 • reguluje i stabilizuje pH gleby,

 • reguluje stężenie składników pokarmowych ( makro- i mikroelementów),

 • uwalnia związane organicznie związki pokarmowe (N-azot;P-fosfor;K-potas i wszystkie mikroelementy),

 • znacznie zmniejsza wypłukiwanie nawozów mineralnych w związku z czym można zmniejszyć ich stosowanie nawet o 70%,

 • zwiększa dostępność i przyswajanie mikroelementów,

 • zwiększa pojemność wodną gleb, nawet 5-krotnie,

 • poprawia strukturę agregatową gleb, poprawiając stosunki wodno-powietrzne. W glebach piaszczystych następuje zwiększenie zwięzłości, a w glebach ciężkich zwiększenie gruzełkowatości gleb. Znaczący wpływ na tworzenie struktury agregatowej gleb mają polisacharydy, białka, tłuszcze i lignina,

 • zwiększa wzrost korzeni zwłaszcza włosowatych, którymi głównie roślina pobiera pokarm,

 • zwiększa ilość i zawartość minerałów i witamin w roślinach,

 • zmienia barwę gleby na bardziej brunatną, co powoduje lepsze pochłanianie promieni słonecznych, poprawiając właściwości termiczne gleby.

Obecnie popełniamy kardynalny błąd, traktując glebę jako martwy twór i rozpatrując procesy w niej zachodzące za pomocą mechanizmów i praw fizyki odnoszących się do materii nieożywionej.

Gleba traktowana tylko w sposób mechaniczny i chemiczny z pominięciem biologii gleby, szczególnie życia mikrobiologicznego ulega zatruciu i obumiera. Na powierzchni 1 ha żyznej gleby znajduje się około 20 ton żywych organizmów. To one zapewniają ciągłą dostępność dla roślin składników pokarmowych. Miliardy mikroorganizmów rozkładających materię i związki organiczne oraz ich enzymy i produkty metabolizmu roślin tworzą wokół korzeni biologiczną otoczkę, tzw. ryzosferę. Procesy bio-fizyko-chemiczne zachodzące w rizosferze wpływają na zwiększenie dostępności składników mineralnych w roztworze glebowym, co wpływa korzystnie na lepszy wzrost i plonowanie upraw. Humus Active zawiera bakterie azotobacter, nitrosomonas, bakterie fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i grzyby, które powodują rozkład materii i związków organicznych udostępniając składniki pokarmowe w ilości nawet kilkaset kilogramów na ha.

Połączenie Pozytywnych Mikroorganizmów z próchnicą pozwala na pełne i szerokie wykorzystanie związków próchniczych oraz stwarza warunki do prawidłowego rozwoju mikroflory bakteryjnej.

Wpływ Pozytywnych Mikroorganizmów na glebę, rośliny i plony:

 • powodują ciągłe odtwarzanie próchnicy w glebie rozkładając masę organiczną z resztek pożniwnych, liści, gałązek, chwastów, traw i innych organicznych części roślin,

 • zwiększają dostępność składników pokarmowych dla roślin,

 • znacznie niwelują zawartość toksyn w glebie nawet tych pochodzących ze związków chemicznych. Próchnica dzięki dużej sorpcyjności wchłania toksyny a mikroorganizmy je rozkładają wykorzystując zawarte w nich związki energetyczne,

 • zabezpieczają rośliny przed przedawkowaniem nawozami mineralnymi co jest częstym przypadkiem zwłaszcza przy braku właściwych analiz zasobności gleb. Nadmiar niektórych pierwiastków może zablokować dostęp do pozostałych składników pokarmowych,

 • ograniczają rozwój niekorzystnych organizmów- patogenów glebowych i rozwój chorób grzybowych,

 • przyspieszają wzrost pędów roślin i systemu korzeniowego,

 • nawet kilkukrotnie zwiększają rozwój mikoryzy w korzeniach,

 • znacznie poprawiają jakość plonu oraz jego wartość odżywczą i wygląd,

 • zapobiegają degradacji gleb poprzez neutralizowanie metali ciężkich i innych toksycznych dla roślin substancji,

 • rozkładają związki mineralne i organiczne udostępniając pobierane przez rośliny jony składników mineralnych we właściwej postaci. Bakterie azotobakter i bakterie fotosyntetyzujące mogą dostarczyć roślinom azotu nawet 70 kg N/ha.

Korzyści z połączenia próchnicy i zawartych w niej kwasów humusowych z Pozytywnymi Mikroorganizmami.

 • Dzięki połączeniu w Humusie Active Pozytywnych Mikroorganizmów z koloidami próchniczymi trwałej aktywnej próchnicy uzyskujemy kompleksowe i pełne działanie poprawiające żyzność gleby. Na glebie traktowanej Humusem Active rośliny szybciej rosną, są zdrowsze i wydają wysokiej jakości i bogaty w wartości odżywcze plon. Połączenie tych składników powoduje, iż Humusu Active jest innowacyjnym produktem, o działaniu kompleksowym, przyjaznym dla roślin, środowiska glebowego i zdrowia człowieka.

 • Połączenie takie powoduje ciągłą dostępność dla roślin wszystkich składników pokarmowych we wszystkich jej fazach ich rozwoju,

 • Pozytywne Mikroorganizmy przekształcają składniki pokarmowe w dostępne dla roślin formy, a próchnica je gromadzi,

 • stosując dolistnie Humus Active w trakcie wegetacji roślin dostarczamy optymalne ilości kwasów humusowych i Pozytywnych Mikroorganizmów, nie narażając roślin na utratę energii w celu przekształcania składników pokarmowych w formy dostępne i dodatkowo chronimy rośliny przed patogenami. Dolistne stosowanie Humus Active zapewnia stałe 
  i optymalne zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki pokarmowe we wszystkich fazach wzrostu i rozwoju roślin. Nie ma takiej możliwości, żeby jednorazowo nakarmić roślinę na cały okres wegetacji.

Ekologiczne działanie Humusu Active:

 • powoduje niską zawartość azotanów w glebie i w roślinach,

 • chroni rośliny przed toksynami i innymi związkami chemicznymi zawartymi w glebie i w wodach gruntowych,

 • obniża zasolenie gleb a podwyższona aktywność mikrobiologiczna w rizosferze wpływa korzystnie na dostępność i pobieranie jonów składników mineralnych przez rośliny, m.in. ogranicza dostęp zbyt wysokiego stężenia NH4.

 • rośliny są zdrowsze i wydają plony wysokiej jakości, o podwyższonej wartości odżywczej p

 • poprawia jakość gleby,

 • zwiększa zasobność gleby w próchnicę,

 • nie zanieczyszcza środowiska glebowego i wód gruntowych.

Korzyści ekonomiczne stosowania Humusu Active.

Humus Active jest produktem zawierającym substancje organiczne o wysokiej zawartości składników mineralnych, co skutecznie i trwale zwiększa żyzność gleb:

 • może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych, warzywniczych, roślin ozdobnych i w szkółkarstwie,

 • powoduje wzrost plonów i poprawia ich jakość

 • zapobiega nadmiernemu wysychaniu, erozji i utracie żyzności gleb,

 • zapewnia niski koszt upraw roślin, zarówno w produkcji konwencjonalnej jak i ekologicznej,

 • Humus Active jest wygodny w stosowaniu, zarówno doglebowym jak i dolistnym, można go z łatwością aplikować przy użyciu opryskiwacza,

 • dzięki stosowaniu Humus Active możemy zmniejszyć stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin nawet o 70%.

Jeżeli zadbamy, by resztki pożniwne pozostały na polu, to Pozytywne Mikroorganizmy zawarte 
w Humusie Active rozłożą tą masę organiczną uzupełniając niezbędne składniki pokarmowe 
i zwiększą jednocześnie zawartość próchnicy w glebie.

 

Uwaga: Przy dużej degradacji chemicznej gleb proces jej użyźniana jest dłuższy. Przy takich glebach zaleca się nawet dwukrotne zwiększenie dawki Humusu Active.

Humus Active przeznaczony jest do nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, wielkotowarowych, np. roślin sadowniczych, warzywnych, rolniczych i ozdobnych jak i pod osłonami, a także w parkach i terenach zieleni. HUMUS ACTIVE powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. 
HUMUS ACTIVE 
zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. Pielęgnując rośliny wyłącznieHUMUSEM ACTIVE zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych.

W 1 ml HUMUS ACTIVE zawiera:

 • miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów (PM-ów), pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają związane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y wpływają korzystnie na rozwój życia mikrobiologicznego m.in. powodują lepszy rozwój mikoryz w korzeniach roślin, co poprawia stan odżywienia roślin w składniki mineralne oraz powoduje lepszy rozwój systemu korzeniowego. PM-y efektywnie rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej dzięki dużej aktywności PM-ów znacznieogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin m.in. rozwój patogenów grzybowych.

 • miliardy koloidów Trwałej Aktywnej Próchnicy (TAP) wraz z próchnicą pokarmową 
  o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów. Dzięki temu gleba staje się bardziej pulchna i gruzełkowata i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Badania prowadzone w ramach projektu EkoTechProdukt wykazały, że działanie 2L HUMUSU ACTIVE jest porównywalne dodziałania 1 tony obornika. 

18 innych produktów w tej samej kategorii: